Μέλη Ε.Π.Σ. Πιερίας

Η λίστα θα ενημερωθεί μετά την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής των σωματείων και των πράξεων συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)