Ημερήσιο αρχείο: 11 Νοεμβρίου, 2022

Αντικατάσταση Διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 11-11-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή...