ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ 04-03-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Πιερίας

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Την 1.1/05-01-2024 απόφαση της Ε.Ε..
 2. Τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Πιερίας.
 3. Τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας.

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

Όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ένωσης, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Κονταριώτισσας, στις 04-03-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Επικύρωση πληρεξούσιων των Σωματείων και έλεγχος απαρτίας των παρισταμένων μελών.
 2. Εκλογή τριών γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης 2023.
 4. Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού έτους 2023.
 5. Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2023.
 6. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής έτους 2023.
 7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2023.
 8. Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2024.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Δευτέρα 04/03/2024, στον ίδιο χώρο και ώρα 20:00.
Λογίζεται σε απαρτία, ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών και χωρίς νέα πρόσκληση.

Στα σωματεία-Μέλη της Ένωσης, θα διανεμηθούν -με μέριμνα της Εκτελεστικής Επιτροπής- όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα, για την αντιπροσώπευση και συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

Για  την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γενικός  Γραμματέας

Αστέριος Κ. Τόκας                                        Δημήτριος Β. Τσακνάκης